ADAPT : Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”

”INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6: „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniu Major de Interven ie 6.2: ’’Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata
muncii’’
Proiect: “ADAPT : Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”
Contract nr: POSDRU/165/6.2/S/141595

Vezi Comunicat de presa in format pdf